Sprawy dyscyplinarne

 

Zgodnie z art. 211 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 15 listopada 2016 r., poz. 1842) za naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną przed komisją dyscyplinarną albo przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego.

Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) zawieszenie w określonych prawach studenta na okres do jednego roku,
5) wydalenie z uczelni.

Akty zewnętrzne

 

Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym – tekst jednolity z dnia 15 listopada 2016 r. (art. 211 – 225)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec studentów

 

Akty wewnętrzne

 

Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 29 września 2017 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com