Informacje o kredycie studenckim

KREDYT STUDENCKI
 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19

Na wniosek kredytobiorcy złożony do końca roku akademickiego 2019/2020 zawiesza się spłatę kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na okres wskazany we wniosku nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W zakresie kredytów studenckich obowiązuje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich. (Dz. U. z 2018 poz. 2468).

Rozporządzenie zawiera co do zasady analogiczne rozwiązania w stosunku do funkcjonujących w dotychczasowym rozporządzeniu, wprowadzając modyfikacje wynikające ze zmian wprowadzonych w  ustawie o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce , tj. z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245). Nowe rozporządzenie uwzględnia także doświadczenie zdobyte w trakcie stosowania przepisów dotychczasowego rozporządzenia dotyczących zawieszania spłaty pożyczek i kredytów oraz ich umarzania, a także sugestię środowiska studenckiego co do rozszerzenia zakresu możliwych umorzeń pożyczek i kredytów z tytułu wyników ukończenia studiów.

OSOBY UPRAWNIONE DO KREDYTU ORAZ PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O KREDYT

O udzielenie pożyczki albo kredytu może ubiegać się student, doktorant albo osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie, zwani dalej „wnioskodawcą”.
Pożyczka albo kredyt mogą zostać udzielone osobie ubiegającej się o przyjęcie na studia wyższe albo studia doktoranckie po uzyskaniu odpowiednio statusu studenta albo doktoranta.
Wnioskodawcy udziela się jednej pożyczki albo jednego kredytu na okres studiów wyższych lub studiów doktoranckich.
Pożyczka albo kredyt nie mogą zostać udzielone na okres kolejnych studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich wnioskodawcy, który ukończył studia na tym poziomie kształcenia, chyba że na studiach poprzedzających te studia nie korzystał z pożyczki albo kredytu.
Wniosek o udzielenie pożyczki albo kredytu składa się  w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego instytucji kredytującej albo papierowej na formularzu ustalonym przez instytucję kredytującą. Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów (w przypadku studenta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia).

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O KREDYT

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. poz. 2468) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustalił, że maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3000 zł.

OKRES I WARUNKI WYPŁACANIA I SPŁATY KREDYTU

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

1. Do czasu ukończenia studiów wyższych albo studiów doktoranckich kredytobiorca przedstawia w banku, w celu potwierdzenia odpowiednio statusu studenta albo doktoranta, legitymację studencką albo doktoranta.
2. Legitymację studencką przedstawia się dwa razy w roku, w terminach do dnia 31 marca oraz do dnia 31 października, a legitymację doktoranta – raz w roku,
w terminie do dnia 31 października, przy czym termin ważności
legitymacji musi być dłuższy niż termin określony na jej przedstawienie

UMORZENIE SPŁATY KREDYTU

Zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:
w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%
– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim. Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów. Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.

Zgodnie z § 14 i  § 15  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego kredyt na wniosek kredytobiorcy, może być umorzony w całości lub w części.

O całkowitym i częściowym umorzeniu kredytu rozstrzyga Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub instytucja kredytująca.


 

Załączniki:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich (Dz. U. z 2018 r., poz. 2468)

Zaświadczenie potwierdzające status studenta lub doktoranta (wzór)

Zaświadczenie potwierdzające znalezienie się przez kredytobiorcę w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów w danym roku akademickim (wzór)

 Źródło informacji: www.nauka.gov.plPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com