Zasady ustalania dochodu/słowniczek

 ZASADY USTALANIA DOCHODU

Student może ubiegać się o stypendium socjalne, stypendium w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza wysokości dochodu ustalonego przez Rektora na dany rok akademicki w porozumieniu z  Samorządem Studenckim.

1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez:

– studenta,

– rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe,

– małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

Wraz z wnioskiem o stypendium socjalne, należy złożyć dokumentację o dochodach osiągniętych przez studenta oraz członków rodziny studenta (dotyczy osób, które w ubiegłym roku kalendarzowym były pełnoletnie, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym) w roku podatkowym poprzedzającym okres zasiłkowy .

2. W przypadku, gdy student lub członek rodziny osiąga dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, dochód brutto pomniejsza się o podatek należny, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

3. W przypadku, gdy rodzina utrzymuje się z prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalając dochód z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

4. W przypadku, gdy członek rodziny ma zobowiązania alimentacyjne na rzecz osoby spoza rodziny, od dochodu uzyskanego przez członków rodziny w poprzednim roku kalendarzowym odejmuje się kwotę alimentów zapłaconych w poprzednim roku kalendarzowym.

5. W przypadku, gdy członek rodziny ma ustalone prawo do alimentów, ale ich nie otrzymuje lub otrzymuje je w wysokości niższej od ustalonej wyrokiem lub ugodą sądową, do dochodu rodziny wlicza się alimenty w otrzymywanej wysokości.

 

SŁOWNICZEK

DO DOCHODU RODZINY WLICZA SIĘ

DO DOCHODU RODZINY NIE WLICZA SIĘ

OPIEKUN PRAWNY I FAKTYCZNY

DOCHÓD UZYSKANY I DOCHÓD UTRACONY

DOCHODY UZYSKANE ZA GRANICĄPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com