Stypendium Rektora

 

STYPENDIUM REKTORA

 

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów. Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium rektora otrzymuje student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie. załącznik nr 4 wniosek o stypendium rektora dla studentów I roku
 1. Stypendium rektora może otrzymać student co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia, lub studiów jednolitych magisterskich albo student studiów drugiego stopnia, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym, co oznacza, że każdy student ubiegający się o stypendium rektora, niezależnie od uzyskanych osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych, musi wykazać się wyróżniającymi wynikami w nauce, przez wyróżniające wyniki w nauce rozumie się wysoką średnią ocen (wyliczoną zgodnie z obowiązującym w Uczelni  Regulaminem studiów).
 2. Student może ubiegać się o stypendium rektora, na podstawie ostatniego zaliczonego roku studiów. Do oceny wniosku bierze pod uwagę osiągnięcia uzyskane w danym roku akademickim.
 3. Stypendium rektora, może otrzymać nie więcej niż 10 % studentów danego kierunku studiów a w przypadku gdy liczba studentów na kierunku jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 studentowi z zastrzeżeniem, że przy ustalaniu liczby 10 % studentów otrzymujących stypendium rektora nie uwzględnia się studentów, o których mowa w pkt. 1.
 4. Stypendium rektora:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania.
  W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc
  w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy  dyplomowej, zgodnie z Regulaminem studiów.
 2. nie przysługuje studentowi, który:
  • jest warunkowo wpisany na kolejny rok studiów – w roku akademickim, na który stypendium ma być przyznane,
  • zmienił uczelnię w trakcie danego roku akademickiego,
  • po zaliczeniu danego roku akademickiego przerwał studia,
  • korzysta z urlopu udzielonego przez dziekana.
 1. Przepisy pkt. 5a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.
 2. Szczegółowe zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium rektora w tym rodzaje osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych branych pod uwagę przez Odwoławczą Komisję Stypendialną przy ocenie wniosków określa załącznik nr 10 do Regulaminu świadczeń dla studentów.

 

UWAGA!!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

 

WNIOSKI

Wniosek o przyznanie stypendium rektora należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

załącznik nr 3 wniosek o stypendium rektora

załącznik nr 10 zasady i kryteria oceny wniosków o stypendium rektora

załącznik nr 15 – klauzula informacyjna Rodo

Wniosek i załączniki prosimy drukować  dwustronnie.

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium rektora na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com