Socjalne

STYPENDIUM SOCJALNE

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów. Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

INFORMACJE OGÓLNE – KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM

 1. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest trudna sytuacja materialna studenta określona wysokością miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta.
 2. O stypendium socjalne może ubiegać się student, którego miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty ustalonej przez Rektora w porozumieniu z Samorządem Studenckim. Zarządzenie Rektora w sprawie progu dochodowego na rok akademicki 2020-2021
 3. Za podstawę do obliczenia dochodu przyjmuje się dochód rodziny studenta, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok akademicki, na który świadczenie ma być przyznane (zwanym dalej rokiem bazowym).

UWAGA!!!

W przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (od 1 października 2018 r. – 528,00 zł), a ubiega się o stypendium socjalne – wprowadzono obowiązek przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej rodziny studenta obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

 

Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi.

 

W przypadku przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa wyżej, z którego nie wynika faktyczna sytuacja dochodowa i majątkowa rodziny studenta, a jego treść ogranicza się jedynie do stwierdzenia faktu korzystania/nie korzystania z form pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach, uznaje się jako niedołączenie do wniosku zaświadczenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i komisja odmawia przyznania świadczenia. Wyjątkowo albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, gdy przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny były uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, implikuje odmowę przyznania stypendium.

 

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.
 2. Za szczególnie uzasadniony przypadek uznaje się sytuację zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 3. Stypendium socjalne:
 4. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.
 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom: w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, korzystania z urlopu, stwierdzenia faktu przedłożenia wraz z wnioskiem nieprawdziwych danych, z powodu zawieszenia w prawach studenta na skutek orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego przed terminem określonym w Regulaminie studiów, przeniesienia do innej uczelni.
 1.  Przepisy pkt. 6 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

UWAGA!!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów (w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

 

WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

załącznik nr 1 wniosek o stypendium socjalne

załącznik nr 6 oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu

załącznik nr 8 wyjaśnienie_dla_studentów starających się o stypendium socjalne

załącznik nr 13 oświadczenie do stypendium zwiększonego

załącznik nr 15 – klauzula informacyjna Rodo

 Wniosek i załączniki prosimy drukować  dwustronnie.

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium socjalnego na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com