Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Studenci, którzy ubiegają się o świadczenia mają obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem świadczeń dla studentów. Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

      INFORMACJE OGÓLNE

 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej niezależnie od osiąganych przez jego rodzinę dochodów:
 1. orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
 3. orzeczeniem o zaliczeniu do grupy inwalidów,
 4. orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych:
 1. przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat; przez co rozumie się prawo studenta do ubiegania się o przyznanie świadczeń w 6 kolejnych latach akademickich, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa, rozumie się przez to możliwość ubiegania się o świadczenia w tym okresie a nie jego otrzymywania. Okres kolejnych 6 lat liczy się z uwzględnieniem okresu, w którym student przebywał na urlopie, uzyskał zgodę na przedłużenie okresu studiowania. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa.

 1. nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.
 1. nie przysługuje studentom będącym:
 • kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
 • funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będącym funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
 1. nie przysługuje studentom, w przypadku przesunięcia terminu złożenia pracy  dyplomowej zgodnie z Regulaminem studiów.
 2. nie przysługuje studentom korzystającym z urlopu.
 1. Przepisy pkt. 2 a i b stosuje się do osób posiadających tytuły zawodowe uzyskane za granicą.

 

UWAGA !!!

Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o kilka rodzajów świadczeń, na różnych kierunkach studiów(w przypadku studiowania na 2 lub więcej kierunkach w tym również w innych uczelniach) możesz otrzymywać te stypendia tylko na jednym wybranym przez siebie kierunku (tzn. nie możesz pobierać stypendium Rektora na jednym a stypendium socjalne na drugim kierunku).

 

OKRES I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

 1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku akademickiego, jednakże nie dłużej niż okres orzeczenia wymienionego w pkt. 1,
 2. W przypadku, gdy ważność orzeczenia o którym mowa w pkt. 1 upływa przed zakończeniem okresu, na który przyznaje się świadczenie, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność tego orzeczenia,
 3. W przypadku uzyskania kolejnego orzeczenia o którym mowa w pkt. 1, student zobowiązany jest do ponownego złożenia wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 

WNIOSKI

Wniosek należy złożyć w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją.

załącznik nr 2 wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych

załącznik nr 15 – klauzula informacyjna Rodo

Wniosek i załączniki prosimy drukować  dwustronnie.

 WYSOKOŚĆ STYPENDIUM

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na dany rok akademicki ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studenckim.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com