Cudzoziemcy

AKTY PRAWNE

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa o cudzoziemcach – tekst jednolity z dnia 22 listopada 2019 roku

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji

Ustawa o systemie oświaty – tekst jednolity z 2017 r (art. 93 – 93h)

 

ZASADY PODEJMOWANIA STUDIÓW

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach:
 

OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH
 jeżeli posiadają:

  1. obywatelstwo, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej;
  2. zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  3. zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.2094 i 2399, z późn. zm.);
  4. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  6. ważną Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  7. status małżonka, wstępnego lub zstępnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych w Regulaminie kwalifikacji na studia.

UWAGA: Cudzoziemiec niewymieniony w ust. 2 pkt 2-8 nie może ubiegać się o stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1, oraz o kredyt studencki, o którym mowa w art. 98 ust. 1. 

Z POMINIĘCIEM ZASAD REKRUTACJI OBOWIĄZUJĄCYCH OBYWATELI POLSKICH
 na podstawie:

  1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  2. umów zawieranych przez PUZ w Tarnobrzegu z podmiotami zagranicznymi, na zasadach określonych w tych umowach,
  3. decyzji ministra;
  4. decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  w odniesieniu do jej stypendystów;
  5. decyzji administracyjnej Rektora Uczelni, jako:
   – stypendyści strony polskiej,
   – na zasadach odpłatności,
   – bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
   – jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
   – jako stypendyści uczelni. 
WYMAGANE DOKUMENTY

Podczas wizyty w Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, związanej z podjęciem studiów na wybranym kierunku studiów, wymagany jest do wglądu komplet dokumentów w oryginale wraz z poświadczonym tłumaczeniem wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż język studiów.
Aby uniknąć problemów w procesie rekrutacyjnym, należy przygotować wcześniej dokumenty, których nie można zdobyć w Polsce. Jest to przede wszystkim apostille lub legalizacja do świadectwa/do dyplomu ukończenia studiów.
Należy również posiadać ze sobą ważny paszport lub, w przypadku obywateli Unii Europejskiej, dokument tożsamości.

 

 
OPŁATA
OPŁATA REKRUTACYJNA
Na podstawie rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wysokość opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 złotych

 

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
NARODOWA AGENCJA WYMIANY AKADEMICKIEJ
PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE
KURATORIUM OŚWIATY W RZESZOWIE
NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW
PAŃSTWOWA KOMISJA DS. POŚWIADCZENIA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

 

 

 PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com