Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje: postępowanie kwalifikacyjne oraz sporządzenie list osób przyjętych i wpisanych na listę studentów pierwszego roku studiów oraz podjęcie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia na studia.


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKACH:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE,
EKONOMIA MENEDŻERSKA,
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ,
PEDAGOGIKA
ORAZ NA I ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH NA KIERUNKU
PSYCHOLOGIA

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości dla kandydatów z nowąstarą maturą.

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów z „nową maturą” stanowią wyniki procentowe uzyskane ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na egzaminie maturalnym. Wyniki procentowe przeliczane są na punkty według następujących zasad:

1) poziom podstawowy: % uzyskanych punktów x 0,1 = ilość punktów rankingowych,
2) poziom rozszerzony:   % uzyskanych punktów x 0,15 = ilość punktów rankingowych

więcej:
warunki i tryb rekrutacji 2021-2022 § 5 ust. 2 – 5

DLA KANDYDATÓW ZE STARĄ MATURĄ

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ze „starą maturą” stanowią  oceny uzyskane przez kandydata ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty według następujących zasad:
1) ocena z przedmiotu/liczba punktów: 2.0/2pkt, 3.0/4pkt, 4.0/6 pkt, 5.0/8 pkt, 6.0/10 pkt

więcej:
warunki i tryb rekrutacji 2021-2022 § 5 ust. 6-8


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU
PIELĘGNIARSTWO

Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu świadectw dojrzałości dla kandydatów z nowąstarą maturą.

DLA KANDYDATÓW Z NOWĄ MATURĄ
Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów z „nową maturą” stanowią wyniki procentowe uzyskane przez kandydatów z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów: biologia lub chemia oraz język obcy na poziomie korzystniejszym dla kandydata. W przypadku niezdawania na egzaminie maturalnym tych przedmiotów bierze się pod uwagę oceny końcowe na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i oblicza się punkty według następujących zasad:

Nowa matura poziom podstawowy Nowa matura poziom rozszerzony Oceny ze świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej Liczba punktów
30 % – 50 % 10 % – 30 % 2 2
51 % – 70 % 31 % – 50 % 3 4
71 % – 80 % 51 % – 70 % 4 6
81 % – 90 % 71 % – 90 % 5 8
91 % – 100 % 91 % – 100 % 6 10

Jeżeli zarówno na świadectwie dojrzałości jak i na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej brak jest wyszczególnionego przedmiotu wówczas w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat otrzymuje „0” punktów z tego przedmiotu

więcej:
warunki i tryb rekrutacji 2021-2022 § 6 ust. 2-7

DLA KANDYDATÓW ZE STARĄ MATURĄ

Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym dla kandydatów ze „starą maturą” stanowią  oceny uzyskane przez kandydata ze wszystkich przedmiotów na egzaminie maturalnym. Oceny przeliczane są na punkty według następujących zasad:
1) ocena z przedmiotu/liczba punktów: 2.0/2pkt, 3.0/4pkt, 4.0/6 pkt, 5.0/8 pkt, 6.0/10 pkt

więcej:
warunki i tryb rekrutacji 2021-2022 § 5 ust. 8-13


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKU
PIELĘGNIARSTWO

KRYTERIUM STANOWI
Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku).

więcej:
warunki i tryb rekrutacji 2021-2022  § 7 ust. 1-2


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA I ROK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA NA KIERUNKACH:
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
EKONOMIA MENEDŻERSKA

KRYTERIUM STANOWI
Kryterium w postępowaniu kwalifikacyjnym stanowi średnia arytmetyczna ocen otrzymanych w toku studiów na studiach I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku)

więcej:
warunki i tryb rekrutacji 2021-2022  § 8 ust. 1-3


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

AKTY PRAWNE

Uchwała Senatu nr 26/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Senatu nr 49/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023

Uchwała Senatu nr 26/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2023/2024

Uchwała Senatu nr 27/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia sposobu potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów

*************************************************************************************************PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com