Jakość kształcenia

Jakość kształcenia Uczelni jest niezaprzeczalnie ważnym wyróżnikiem charakteryzującym jej jednostki organizacyjne oraz pracowników będących nauczycielami akademickimi jak również pracowników administracyjnych. Jednocześnie jest czynnikiem warunkującym dalszy rozwój Uczelni oraz wzmocnienie jej pozycji w regionalnym, krajowym i europejskim systemie szkolnictwa wyższego.

Obowiązek tworzenia przez Uczelnie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U.2007, Nr 164, poz. 1166).

Nowe wyzwania w zakresie jakości kształcenia postawiła przed uczelniami znowelizowana w 2011 roku Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011, Nr 84, poz. 455 z późn. zm.). Dotyczą one wdrożenia przez uczelnie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, uwzględniającego działania mające na celu doskonalenie programów kształcenia na prowadzonych kierunkach studiów.

Zgodnie z treścią § 7 ust. 1 pkt 2 lit. h Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (Dz. U. 2016, poz.1596),  jednym z warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia są w ramach wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia systematyczne działania mające na celu ocenę i doskonalenie programu kształcenia, w szczególności w kontekście potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym rynku pracy.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia funkcjonujący w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu w głównej mierze opiera się na realizacji postanowień Procesu Bolońskiego, jest zgodny z założeniami i wytycznymi systemu polskiego szkolnictwa wyższego – Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym, zbieżny ze wskazówkami dotyczącymi zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego, a także ściśle powiązany i zharmonizowany z misją Uczelni. Działania podejmowane przez Uczelnię w zakresie podnoszenia jakości kształcenia są procesem ciągłym, systematycznym oraz wieloaspektowym.PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com