Projekt na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie naboru do projektu

 

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępności Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego oraz podniesienie świadomości i kompetencji 78 pracowników Uczelni z zakresu niepełnosprawności do 31 grudnia 2021 r.

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci:

  • osoby niepełnosprawne,
  • kadra naukowo-dydaktyczna,
  • kadra zarządzająca.

Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu:

  • współpraca Uczelni ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami
  • niwelowanie barier architektonicznych na PWSZ w Tarnobrzegu
  • modernizacja portalu internetowego, zgodnie ze standardami WCAG
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną
  • wprowadzenie rozwiązań technologicznych zapewniających dostęp przez Internet do zasobów informacyjnych Uczelni
  • podnoszenie kompetencji kadr Uczelni

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021 roku

Łączna wartość projektu: 943 322,75 zł
Dofinansowanie z UE: 795 032,41 zł

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

MODERNIZACJA PORTALU INTERNETOWEGO

W ramach projektu „PWSZ w Tarnobrzegu otwarta na potrzeby osób z niepełnosprawnościami” Uczelnia podjęła współpracę z Instytutem Badań i Komercjalizacji WSB-NLU z Nowego Sącza, w zakresie wdrożenia nowego systemu obsługi studiów oraz strony internetowej. Zarówno system obsługi studiów jak i strona internetowa będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W wyniku przeprowadzonej analizy przedwdrożeniowej, Uczelnia przygotowała niezbędną infrastrukturę informatyczną umożliwiającą przeprowadzenie wdrożenia systemu obsługi studiów oraz strony internetowej. Aktualnie rozpoczynają się prace wdrożeniowe nowego systemu obsługi studiów oraz strony internetowej.

 

DOSTOSOWANIE UCZELNI DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

1. Udogodnienia architektoniczne:

– miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

– podjazd przy wejściach do budynków Uczelni,

– w budynkach Uczelni znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

– posadzki, nakładki na schody oraz wykładziny antypoślizgowe,

– nakładki na poręcze oraz drzwi w języku braill’a,

– rampa likwidująca różnice poziomu kondygnacji,

– w aulach audytoryjnych ze stałymi siedziskami oraz pracowni informatycznej znajdują się miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych na wózku,

– winda,

2. Udogodnienia dydaktyczne:

a) dla osób niewidomych i słabo widzących:

– trzy zestawy komputerowe (komputery All in One, Klawiatura BigKays, program powiększająco-udźwiękowiający i ubrajlawiający środowisko Windows, Wizualizer, odwrócone i powiększone myszy komputerowe BigTrack, , słuchawki LOGITECH CLEARCHAT PRO USB, program WINDOW EYES PRO, program ZOOMTEX),

– biurka z elektryczna regulacja wysokości,

– drukarka Braillowska,

– lupy powiększające,

 

b) dla osób niesłyszących i słabo słyszących:

– trzy zestawy komputerowe (komputery All in One, Klawiatura BigKays, program powiększająco-udźwiękowiający i ubrajlawiający środowisko Windows, Wizualizer, odwrócone i powiększone myszy komputerowe BigTrack, , słuchawki LOGITECH CLEARCHAT PRO USB, program WINDOW EYES PRO, program ZOOMTEX),

– biurka z elektryczna regulacją wysokości,

– na salach wykładowych zainstalowane zostaną pętle indukcyjne SmartLoop wspomagające rozmowę podczas spotkań dla użytkowników aparatów słuchowych,

 

c) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz mających problem w poruszaniu się:

– udogodnienie w ciągach komunikacyjnych na terenie uczelni,

– zlikwidowanie progów przy wejściach na teren sal wykładowych i ćwiczeniowych,

– w planie jest zakup w tym roku schodołaza,

 

Ponadto w uzasadnionych przypadkach, wynikających z rodzaju niepełnosprawności student może starać się o:

– zmianę formy egzaminów i zaliczeń dostosowaną do możliwości studenta, w tym wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium do 60 %,

– zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach, indywidualną organizację studiów,

– uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,

– wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb i możliwości, np. druk powiększony,

– możliwość zadawania materiału w mniejszych częściach,

– Biblioteka Uczelni wyposażona jest w system IbukLibra pozwalający na dostęp do publikacji w wersji elektronicznej.

 

W celu zrozumienia potrzeb i problemów studentów niepełnosprawnych oraz zapoznania z nimi pracowników Uczelni, przeprowadzone zostało szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom niepełnosprawnym. Natomiast w tym roku Uczelnia planuje przeprowadzenie kursu z zakresu języka migowego.

Uczelnia dla potrzeb kadry oraz samych studentów zatrudnia pełnomocnika ds. studentów niepełnosprawnych. Jego zadaniem jest stałe monitorowanie i analizowanie potrzeb osób niepełnosprawnych oraz ścisła współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Wraz z Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Uczelni.

Nadto w ramach projektu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Uczelnia we współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami planuje wdrożyć racjonalne dostosowanie procesu dydaktycznego oraz podnieść świadomość i kompetencje kadry, co w rezultacie zniweluje w/w bariery i przełoży się na większą liczbę studentów na Uczelni. Ponadto zmodernizowane zostaną obecnie wykorzystywane internetowe systemy informatyczne. Modernizacja będzie polegać na dostosowaniu ich do wytycznych WCAG 2.0, rozszerzeniu zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną i podwyższenie jakości usług obecnie świadczonych w taki sposób, aby możliwe było ich wykorzystanie przez społeczność osób niepełnosprawnych.

 

Budynek Uczelni przy ul. Sienkiewicza 50

Biuro obsługi Osób Niepełnosprawnych

Biuro projektu

Toaleta dla Osób Niepełnosprawnych

Nakładki antypoślizgowe na schodach

Tabliczki opisowe z alfabetem Braille’a na drzwiach

Nakładki na poręcze schodów z alfabetem Braille’a

 

PUBLIKACJE

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 18.06.2020r.

 

Artykuł w Tygodniku Nadwiślańskim z dnia 21.03.2020r.

Razem można więcej. Tarnobrzeska uczelnia dla niepełnosprawnychPHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com