Oferta dydaktyczna

Na podstawie § 14 regulaminu studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu „ 1.Uczelnia podejmuje działania mające na celu stworzenie warunków dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Minimalizuje  ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wykorzystując udogodnienia architektoniczne oraz specjalistyczny sprzęt .

2 W uzasadnionych przypadkach wynikających z rodzaju niepełnosprawności student może starać się o:
1) zmianę formy egzaminów i zaliczeń dostosowaną do możliwości studenta, w tym wydłużenie czasu pisania testu, kolokwium do 50%,

2) zmianę warunków uczestnictwa w zajęciach,

3) indywidualną organizację studiów, o której mowa w  § 12,

4) uczestnictwo w zajęciach asystenta osoby niepełnosprawnej,

5) wykonanie materiałów dydaktycznych w formie dostosowanej do jego potrzeb
i możliwości, np. druk powiększony,

6) możliwość używania komputera na zajęciach dydaktycznych,

7) możliwość zdawania materiału w mniejszych częściach,

8) możliwość stosowania urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz po uprzednim podpisaniu oświadczenia, iż materiały zarejestrowane będą wykorzystywane wyłącznie na użytek prywatny studenta,

9) organizację zajęć sportowych, w tym zajęć wychowania fizycznego dostosowanych do posiadanej niepełnosprawności.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek studenta niepełnosprawnego, który uzyskał zgodę na indywidualną organizację studiów, dziekan wydziału może powołać opiekuna spośród wykładowców.

4. Opiekun studenta niepełnosprawnego sprawuje bezpośrednią opiekę i kontrolę nad właściwą realizacją procesu dydaktycznego studenta. Ustala z prowadzącymi zajęcia, uczestnictwo studenta w zajęciach dydaktycznych i zasady ich zaliczenia.

5. W egzaminach mogą uczestniczyć asystenci osób niepełnosprawnych, w tym tłumacze języka migowego. Osoby pomagające niepełnosprawnym studentom winny posiadać zgodę właściwego dziekana wydziału na uczestniczenie w egzaminach.”

Studenci niepełnosprawni, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia. Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się o specjalne stypendium dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie umowy z firmą ubezpieczeniową Generali, która ubezpiecza  studentów od nieszczęśliwych wypadków, studenci
z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o  zwrot kosztów za ubezpieczenie.

 

Uczelnia informuje,

że osobą wyznaczoną do kontaktu i pomocy osobom niepełnosprawnym

w ich dydaktycznych i funkcjonalnych potrzebach

jest Pani mgr Ewa Majkut

Kontakt: ul. Sienkiewicza 50, pokój 27A,tel. 15 822 90 15 wew.210


Uczelnia informuje,

że osobą wyznaczoną do kontaktu i pomocy osobom niepełnosprawnym

w ich dydaktycznych i funkcjonalnych potrzebach

jest Pani mgr Ewa Majkut

Kontakt: ul. Sienkiewicza 50, pokój 27A,tel. 15 822 90 15 wew.210PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com