Ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

 

Zgodnie z art. 66, pkt. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004, Nr 210, poz. 2135 ), studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, objęci są obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej podstawie mają prawo do korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terenie całego kraju, zarówno w miejscu stałego zamieszkania jak i w miejscu studiowania, w placówkach posiadających umowy zawarte
z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składki za studentów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, gdy zainteresowani złożą stosowne oświadczenie w uczelni a także za obcokrajowców niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu.

Prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą, wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym, każdy student, także student studiów doktoranckich, od dnia ukończenia 26. roku życia zostaje wyrejestrowany z ubezpieczenia, jako „dziecko” zgłoszone przez rodzica. Od tego dnia obowiązek zgłoszenia go do ubezpieczenia i opłacania składki zdrowotnej spada na uczelnie, jeśli student nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. umowa o pracę, umowa zlecenia lub jako współmałżonek osoby ubezpieczonej). Na uczelni należy przedstawić decyzję ZUS o wyrejestrowaniu
z ubezpieczenia rodziców.

 Osoba ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (pierwszego kontaktu) spośród lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, czyli takich, którzy mają podpisane umowy na świadczenie usług zdrowotnych w danym roku kalendarzowym z NFZ. Wyboru takiego lekarza dokonuje się przez złożenie odpowiedniej deklaracji (wyboru lekarza, pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej). Są one dostępne w np. w przychodniach, czy gabinetach lekarskich świadczących tego typu usługi. Należy pamiętać, że bezpłatnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej można dokonać dwa razy w roku.

Szczegółowe zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, zawarte są w Regulaminie zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, stanowiącego załącznik do ZARZĄDZENIE NR 33/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Zarządzenie NR 33/2008 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego
w Tarnobrzegu z dnia 30 maja 2008 r. w prawie wprowadzenie Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów PUZ.

Regulamin zgłaszania do_ubezpieczenia_zdrowotnego studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Wniosek o_zgłoszenie_do_ubezpieczenia_zdrowotnego

Oświadczenie studenta

Załącznik_NR_3_do_Zarządzenia_nr_33/2008 – upoważnienie do odbioru w moim imieniu zaświadczenie potwierdzającego fakt opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne przez  Państwową Uczelnię Zawodową
im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.

Druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com