Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych

Akredytacja na kierunku Ekonomia menedżerska studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym

W dniach 28-29 października 2019 roku w Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu odbyła się wizytacja Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2. w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią II zespołu nauk społecznych prowadzącego działalność w zakresie dyscyplin: ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, w sprawie oceny programowej, na kierunku ekonomia menedżerska prowadzonym w Państwowej Uczelni Zawodowej im prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym, wydaje ocenę:

pozytywną.

Ocenie poddano 10 obszarów funkcjonowania Uczelni:

  • Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się.
  • Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się.
  • Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się, zaliczenie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie.
  • Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwój i doskonalenie kadry.
  • Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów oraz ich doskonalenie.
  • Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku.
  • Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku.
  • Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia.
  • Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji i osiąganych rezultatach.
  • Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd i doskonalenie programu studiów.

Na trzystopniowej skali ocen (gdzie: najwyższa wymaga spełnienia wszystkich kryteriów, druga wymaga spełniona częściowo w/w kryteriów, a trzecia ocena określa kryteria jako niespełnione) kierunek Ekonomia menedżerska studia pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym prowadzony na Wydziale Nauk Technicznych i Ekonomicznych otrzymał we wszystkich ocenianych obszarach funkcjonowania

najwyższą ocenę.

Na podstawie Uchwały Nr 48/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej
z dnia 27 lutego 2020 r. następna ocena programowa na kierunku Ekonomia menedżerska w Uczelni powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com